6. ročník Spišských 333 EXTREME

Prihláška - 6. ročník Spišských 333 EXTREME

Pretekári, ktorí v čase konania preteku nedosiahli vek 18 rokov, musia doložit úradne overený súhlas rodiča a potvrdenie o zdravotnom stave.


Prehlasujem, že extrémnych nonstop MTB pretekov bez podpory 6. ročník Spišských 333 EXTREME, konaných v dňoch 20. júla 2018 - 21. júla 2018, so štartom a cieľom v Spišskej Novej Vsi sa zúčastňujem dobrovoľne a na vlastné riziko.
Som si vedomý toho, že preteky sú bez podpory a že organizátor neberie na seba zodpovednosť za prípadné škody, ktoré mi vzniknú na mojom zdraví alebo majetku, resp. ktoré si spôsobím sám počas pretekov. Beriem sám za seba plnú zodpovednosť a nebudem si uplatňovať žiadne náhrady prípadných škôd u organizátora pretekov.
Zaväzujem sa chrániť počas pretekov vlastné zdravie i zdravie iných. Zároveň sa zaväzujem nepoškodzovať životné prostredie, resp. dodržiavať pravidlá ochrany životného prostredia, ako aj dodržiavať platnú legislatívu, najmä dodržiavať v priebehu pretekov pravidlá cestnej premávky.
Prehlasujem, že mám dobrý zdravotný stav a som spôsobilý absolvovať cyklistické preteky podľa podmienok a na trasách uvedených v propozíciách pretekov pre rok 2018.
Súhlasím so spracúvaním mnou poskytnutých osobných údajov združeniu Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš pre účely vytvorenia databázy účastníkov pretekov, vedenia evidencie účastníkov pretekov a zabezpečenia poistenia účastníkov pretekov 6. ročník Spišských 333 EXTREME, konaných v dňoch 20. júla 2018 - 21. júla 2018. Organizátor pretekov bude spracovávať dáta v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a to až do odvolania písomnou formou.
Uvedené vyhlásenia každý účastník pretekov písomne potvrdí svojím vlastnoručným podpisom aj v čase prezentácie na preteky.